Personvernerklæring

Beskyttelse av ditt privatliv

 • Vi tar behandling av dine personopplysninger på alvor.
 • Vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning, og sikrer deg en rettferdig og gjennomsiktig behandling av personopplysningene.
 • Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Kontaktopplysninger

Matchbanker.no kan kontaktes via følgende opplysninger:

Matchbanker.no
Org.nr: 35662448
Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C, Denmark
Andreas Linde
info@matchbanker.no

Matchbanker.no behandler følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • IP-adresse
 • Browser notifikation ID

Formålet med behandlingen

Matchbanker behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 • Matchbankers distribusjon via e-post, SMS, browser push-notifikasjoner eller nyhetsbrev om generelle forhold på lånemarkedet, privatøkonomi og oppdaterte lister over lån hos långivere, som Matchbanker.no samarbeider med, og som Matchbanker.no kan anbefale meg.

Matchbankers sin behandling av dine personopplysninger 

 • Vi samler kun inn og lagrer dine personopplysninger til bestemte formål
 • Vi samler kun inn relevante og nødvendige personopplysninger
 • Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger
 • Vi deler ikke dine personopplysninger med andre uten ditt samtykke
 • Vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle disse ut fra formålet med behandlingen

For mer informasjon:

Vi samler inn og lagrer dine personopplysninger til bestemte formål

Matchbanker samler inn, lagrer og behandler kun personopplysninger om deg til de formål som nevnt over, eller i den utstrekning andre lovlige forretningsmessige formål åpner for det. Vi samler kun inn, oppbevarer og behandler alene de såkalte alminnelige personopplysningene som er listet opp over.

Vi samler kun inn relevante og nødvendige personopplysninger

Matchbanker behandler kun personopplysninger om deg som er relevante, tilstrekkelige og nødvendige for å kunne oppfylle de formål som nevnt ovenfor, og som den konkrete behandlingen angår. Matchbanker behandler følgelig ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig ut fra det konkrete formålet. Matchbanker behandler likevel også dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig av for at Matchbanker skal kunne oppfylle krav i gjeldende lovgivning.

Vi minimerer behandlingen av dine personopplysninger, herunder mengden av data, mest mulig. Vi undersøker derfor først om vi kan brukes noen av de personopplysningene i anonymisert form uten at det påvirker resultatet av behandlingen.

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger

Matchbanker innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger til de formål som er forklart over. Ditt samtykke er behandlingsgrunnlag for Matchbanker sin behandling av dine personopplysninger, med mindre Matchbanker har annet lovlig behandlingsgrunnlag for behandlingen av dine personopplysninger.

Ditt samtykke er frivillig. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Du kan lese mer om det her lengre nede.

Dersom Matchbanker ønsker å bruke dine personopplysninger til andre formål enn de som lå til grunn for innsamlingen av opplysningene, vil Matchbanker opplyse om formålet og innhente samtykke på nytt i forkant. Hvis personopplysningene kan behandles til et nytt formål på basis av et annet lovlig behandlingsgrunnlag, vil vi også opplyse om dette før behandlingen tar til.

Personer under 18 år har ikke mulighet til å bruke Matchbanker sine tjenester. 

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre uten ditt samtykke

Vi deler dine personopplysninger med samarbeidspartnere til bruk i markedsføring dersom du har samtykke til dette. I forbindelse med vår innhenting av et slikt eventuelt samtykke, vil du bli informert om hva personopplysningene vil bli brukt til. Du kan til enhver tid nekte å samtykke til en slik deling av personopplysninger.

Vi innhenter ikke ditt samtykke dersom Matchbanker er rettslig forpliktet til å dele opplysningene med for eksempel relevante myndighetsorganer.

Matchbanker forbeholder seg retten til å benytte databehandlere utenfor EU/EØS til å bistå oss i vår virksomhet. Dette vil alltid skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi kontroller og oppdaterer dine personopplysninger

Matchbanker kontrollerer at personopplysningene som vi behandler om deg ikke er uriktige og ajourførte, og tar rimelige skritt for å sikre at uriktige personopplysninger straks slettes eller rettes. Våres tjenester er avhengig av at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor å opplyse om endringer i dine data dersom det er relevant og nødvendig. Du kan benytte din pålogging til Matchbanker  eller kontaktopplysningene ovenfor til å informere oss om relevante endringer i dine personopplysninger.

Vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle disse ut fra formålet med behandlingen

Matchbanker sletter dine personopplysninger når det ikke er lengre er nødvendig å behandle eller lagre disse ut fra de formålene som var grunnlaget for innhentingen, behandlingen og lagringen av personopplysningene.

Dersom du også har samtykket til at Matchbanker sender deg e-post, tekstmeldinger og brev med markedsføring materiell, vil Matchbanker hvert tredje år be deg om å fornye samtykket til markedsføringen, med mindre du har vært aktiv på din profil i løpet av disse tre årene. Dersom du ikke samtykker på nytt, vil Matchbanker slette din profil og informere deg om dette.

Korrekte og oppdaterte personopplysninger

 • Du er selv ansvarlig for at de personopplysningene du oppgir er korrekte og oppdaterte.

For mer informasjon:

Korrekte og oppdaterte personopplysninger

Du er kontrollør av personopplysningene du oppgir hos Matchbanker.

Derfor er det ditt ansvar å sikre at personopplysningene du oppgir er korrekte og oppdaterte. Oppdateringer gjøres ved å kontakte Matchbanker. Se kontaktinformasjon ovenfor.

Matchbanker vil oppdatere personopplysningene dine ved forespørsel, eller hvis vi i Matchbanker blir gjort oppmerksom på at de registrerte opplysninger er feilaktige.

Sikkerhet

Dine personopplysninger er beskyttet hos oss. Vi har interne rutiner for personvern.

FOR MER INFORMASJON:

Dine personopplysninger er beskyttet hos oss. Vi har interne rutiner for personvern.

Matchbanker har utarbeidet interne rutiner for personvern. De inneholder interne instrukser og beskriver de forholdsregler som Matchbanker har tatt for å beskytte dine personopplysninger mot å bli slettet bevisst eller ved en feiltagelse samt gå tapt eller blir endret på andre måter, mot uautorisert deling, og mot at uvedkommende får adgang eller kjennskap til personopplysningene.

Matchbanker har prosedyrer for tildeling av adgangsrettigheter. De innebærer tilgang til dine personopplysninger kun gis til de medarbeiderne som har behov for dette for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Vi tar også løpende back-up av våre data for å unngå tap av informasjon. Vi beskytter også fortroligheten og autentisiteten til de innsamlede dataene gjennom kryptering.

Dersom det skulle skje et sikkerhetsbrudd som innebærer en stor risiko for dine rettigheter, inkludert diskriminering, ID tyveri, finansielt tap, tap av omdømme og andre signifikante ulemper, vil Matchbanker underrette deg om sikkerhetsbruddet så snart som mulig.

Dine rettigheter:

 • Du har rett til innsyn i de personopplysningene som Matchbanker behandler om deg
  • Du har rett til å få dine personopplysninger utlevert i et lesbart format og flyttet til en annen tjenestetilbyder
 • Du har rett til å kreve unøyaktige personopplysninger slettet
 • Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til Matchbanker behandler dine personopplysninger
 • Du har rett til å reise innsigelser mot Matchbanker sin behandling av dine personopplysninger
  • Du har rett til å begrense Matchbanker sin behandling av dine personopplysninger og/eller omfanget av disse
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet

FOR MER INFORMASJON:

Rett til innsyn i personopplysninger og dataportabilitet

Du har på ethvert tidspunkt du rett til å få opplyst hvilke personopplysninger Matchbanker behandler om deg. Denne retten kan begrenses av hensyn til forretningshemmeligheter og/eller immaterielle rettigheter.

Du har rett til få overlevert og tilsendt personopplysningene som du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du kan også kreve at samme datasett overføres til en annen tjenestetilbyder.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til innsyn eller dataportabilitet, må du henvende deg til Matchbanker sin kontaktperson, som nevnt ovenfor. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å kreve retting av unøyaktige personopplysninger og/eller sletting

Hvis du mener at personopplysningene som Matchbanker behandler om deg er uriktige eller ukorrekte, har du rett til å kreve opplysningene rettet og/eller slettet.

Dersom vi er enig med deg i at personopplysningene som vi behandler om deg ikke er korrekt vil vi slette eller korrigere disse så snart som mulig.

Det som er forklart over gjelder likevel ikke dersom Matchbanker er rettslig forpliktet til å oppbevare alle eller deler av dine personopplysninger eller dersom nødvendig å oppbevare personopplysningene som følge av mulige rettskrav. I så fall vil Matchbanker kun oppbevare de personopplysningene som Matchbanker er rettslig forpliktet eller berettiget til, og vil følgelig slette øvrige personopplysninger som vi behandler om deg.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til å kreve retting og/eller sletting av personopplysninger, må du henvende deg til Matchbanker sin kontaktperson og fortelle oss hvilke opplysninger du mener ikke er korrekte, eller hvilke opplysninger du ønsket slettet. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at Matchbanker behandler dine personopplysninger

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til Matchbanker sin behandling av dine personopplysninger.

Hvis du tilbakekaller samtykket ditt, vil Matchbanker opphøre behandlingen av personopplysningen som er knyttet til ditt samtykke, med mindre Matchbanker er rettslig forpliktet til å lagre alle eller deler av dine personopplysninger. I så fall vil Matchbanker kun lagre personopplysningene som Matchbanker er rettslig forpliktet til, og vil slette øvrige personopplysninger om deg. Din tilbaketrekning av samtykket berører ikke lovligheten av den behandlingen Matchbanker har gjennomført før samtykket ble trukket tilbake.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å trekke tilbake ditt samtykke, kan du henvende deg til Matchbanker.no via kontaktopplysningene som nevnt ovenfor. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å reise innsigelser mot Matchbanker sin behandling av dine personopplysninger

Du har til enhver tid rett til å reise innsigelser mot Matchbanker sin behandling av dine personopplysninger, herunder at de blir brukt i markedsføringsøyemed, og at de blir brukt til å utarbeide en liste over lån som anbefales og svarer til dine behov, inkludert utarbeidelse av kreditscore basert på personopplysningene som du har opplyst om. Du kan videre reise innsigelser dersom du mener at personopplysningene blir behandlet i strid med gjeldende regler eller i lys av det samtykket du har gitt til Matchbanker.

Hvis du ønsker å reise en innsigelse mot databehandlingen, kan du benytte kontaktopplysningene nevnt over.

Dersom din innsigelse er berettiget, vil Matchbankers behandling av de aktuelle personopplysningene opphøre. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å begrense Matchbanker sin behandling av personopplysninger

Du har rett til å begrense Matchbanker sin behandling av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Mens Matchbanker behandler en innsigelse som du har reist med hensyn til riktigheten av personopplysningene som Matchbanker behandler om deg eller mot lovligheten av behandlingen. Begrensningen i behandlingen vil gjelde inntil Matchbanker har ferdigbehandlet din innsigelse.
 • Matchbanker sin behandling er ulovlig, men du ønsker ikke at opplysningene skal slettes men kun at behandlingen av personopplysningene begrenses.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til å begrense behandlingen av personopplysninger, kan du benytte deg av kontaktopplysningene nevnt over til å sende innsigelsen til Matchbanker. Vi behandler og svarer din henvendelse så snart som mulig og senest en måned etter vi har mottatt henvendelsen din.

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Om Matchbanker > Personvernerklæring

Siste nytt