Hva er Euro Interbank Offered Rate?

Hva er Euro Interbank Offered Rate_matchbanker

For å kunne definere en felles referanseramme for de variable rentene i banksektorene, har det vært nødvendig med en felles standard for beregning av variable renter i Europa. Euro Interbank Offered Rate, forkortet Euribor, er en indikator for nettopp dette, og er den mest brukte indeksen for å beregne variable renter på boliglån, men også på andre banktjenester. Euribor er i dag den offisielle referanserenten som beregnes til bruk i lån. Denne referanserenten brukes av de fleste europeiske banker, og beregnes ut ifra en månedlig gjennomsnittsrente fra de daglige verdiene som de europeiske hovedbankene låner penger til hverandre til, over en bestemt periode. Enkelt forklart omhandler det «prisen på penger». 

Bankene som inkluderes i denne beregningen, betegnes som et bankpanel og består av en rekke hovedbanker i Europa. Euribor er en kontinuerlig renteberegning, og derfor bestemmes og publiseres tallene for Euribor hver dag, men det betyr allikevel i praksis ikke at du vil bli påvirket av disse beregningene fra dag til dag.  

Hvordan påvirker Euribor deg? 

Euribor-rater er viktige både for fagfolk, men også for enkeltpersoner. Dette fordi disse ratene direkte påvirker dagliglivet vårt, i den grad vi benytter oss av banktjenester. Banker bruker Euribor-ratene til å beregne prisen eller renten på alle typer finansielle produkter og tjenester. Disse inkluderer finansielle produkter som de fleste av oss benytter oss av, slik som sparekontoer, bankinnskudd og ulike typer av lån med variabel rente. Er Euribor-rentene på tidspunktet lave, vil også din variable rente for øyeblikket være lav. Omvendt vil høye Euribor-renter gi økte variable renter, og dermed ha innflytelse på ditt lån og økonomi forøvrig.

Innflytelse på boliglån 

De fleste av oss har boliglån i banken med enten fast eller variabel rente. Det er dog boliglånet med variabel rente som vil påvirkes mest av Euribor-indeksen. Boliglån med variabel rente vil påvirkes av to komponenter som vil være avgjørende for hva vi kommer til å betale. Følgende faktorer vil påvirke boliglånets rentebetaling: 

  • Spredningen: Dette er den faste delen av renten som forhandles med banken hvor man tar opp et lån. Denne faste summen tillegges kostnadene til den gitte Euribor-indeksen.  
  • Referanseindeksen: Referanseindeksen som rentene vil variere etter, er Euribor. Renten som vi betaler til banken vil derfor i stor grad bestemmes av Euribor-renten. Har du et boliglån med variabel rente, og Euribor-renten faller, vil også renten på boliglånet falle. I et tilfelle hvor Euribor-renten stiger, vil også renten på boliglånet stige. 
Euribor variable renter_matchbanker

Tre grunner til hvorfor Euribor er viktig 

Som nevnt er Euribor-rentene viktige fordi de gir grunnlaget for prisen eller på renten til alle typer finansielle produkter. På den måten er de med på å bestemme og regulere de finansielle tjenesteprisene i mange Europeiske land, så hvorfor er det egentlig viktig med denne type finansiell reguleringsindeks? 

  1. Euribor-rentene er viktige fordi danner grunnlag for renter og priser til blant annet rentebytteavtaler, sparekontoer, boliglån og øvrige lån. Renten/ prisene vil øke og synke i takt med indeksen. 
  2. Det gir en felles Europeisk referanseramme for renter slik at banker ikke kan lage egne lokale rentepriser. Dette gir et sikkerhetsnett for låntakere og brukere av finansielle banktjenester. Til tross for dette sikkerhetsnettet, er det uansett viktig å velge riktig lån ut fra behov og ens egne økonomiske situasjon. 
  3. Euribor-indeksen påvirker også renten som tilbys på sparekontoer hos banker. Når Euribor-renten synker, synker også renten på sparekontoer. Ofte skjer dette med en forsinkelse og derfor gir Euribor en god indikasjon på hvordan rentebevegelsen på sparekontoer vil være.
Variable renter er renter som beveger seg opp og ned i takt med markedsrenten. En variabel rente på et lån vil medføre svingninger i de månedlige utgiftene. Denne rentetypen vil svinge alt ettersom hvordan det økonomiske markedet er, samt hvordan den overordnede økonomiske veksten og inflasjonen i verden er for øyeblikket.
Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Hva er Euro Interbank Offered Rate?